KASUTATUD ALLIKAD

Jeedas, P.(2021), Koolitusmaterjalid

Märja, T.,Jõgi, L.,Lõhmus, M. (2021). Andragoogika. Raamat täiskasvanute õppimisest ja õpetamisest. Tartu: Atlex OÜ

Roosalu, T.(2010). Kolmekesi elukestvas õppes: õppija, kool ja tööandja. Tallinna Raamatutrükikoda

Jarvis, P.(1998). Täiskasvanuharidus ja pidevõpe. Teooria ja praktika. Tallinn: Kirjastus SE&JS

Kutsekoda. (s.a). Kutsestandardid: Täiskasvanute koolitaja, tase 7. [08.01.2022]. Loetud aadressilt https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10555804

Karm, M.(2007). Eesti täiskasvanukoolitajate professionaalsuse kujunemise võimalused. Tallinn: TLÜ kirjastus

McKeown, M.(2009). Kogu tõde innovatsioonist. Kirjastus: AS Äripäev

Hirsijärvi, S.,Remes, P.,Sajavaara, P. (2005). Uuri ja kirjuta. E.Uuspõld (toim.), Tallinn Kirjastus Medicina

Sirp. (2021). Eesti haridus on disainpöördeks valmis.[09.04.2022]. Loetud aadressilt: https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c6-kunst/eesti-haridus-on-disainipoordeks-valmis/

TLU. (s.a). Erialasid Lõimiv Uuendus. Projektid. Õpiteekondade kavandamine ja visualiseerimine koosdisaini meetodil. Loetud aadressilt: https://elu.tlu.ee/et/projektid?keys=&semester=All&academic_year=All&status%5B6%5D=6&advanced_search=1&lang=All&joining_available=&only_my_projects=&page=8

Statistikaamet. (2019). Rahvastikuprognoos näitab rahvaarvu vähenemise aeglustumist. [2022, aprill 17]. https://www.stat.ee/et/uudised/pressiteade-2019-077