08 Jan
08Jan

Koolitaja üheks õppimise alustalaks peaks olema ka innovatiivsuse soodustamise loomine ja rakendamine. Ühiskonnas toimuvad muudatused vajavad innovatiivseid lahendusi ja kriisid ei ole raiskamiseks – kriisidest väljatulekuks on vaja teha kindlaid otsuseid ja kriiside ennetamisega soodustatakse järjepidevat innovatsiooni kasutust. Originaalsus ei sõltu millegi loomisest vaid ideede ja materjalide uutmoodi kokkupanekust. (McKeown, 2009) 

Loomingulisus on protsess, mitte juhus – innovatiivseid lahendusi tootvad inimesed koguvad ja märkavad ideid, suhtuvad ideedesse uudishimuga ja innovatiivsete lahenduste leidmisesse kirega. Hinda õppimisvõime, mitte teadmiste järgi – inimeste teadmistest palju tähtsamal kohal on nende võime õppida, sest uute asjade õppimine on innovatsiooni süda. (McKeown, 2009)

Öeldakse, et täiskasvanu hakkab tegutsema siis, kui tal on vajadus või soov – seega võib see olla nii väline kui ka sisemine motivaator. Sisemine motivaator kui innustatus on sinu sees kasvav huvi, mis ärgitab sind teemat edasi uurima, rohkem teada saama ja muudatusi tegema või innovatiivseid lahendusi otsima. Ka innovatiivsete lahenduste tekkimiseks on vaja turvaline ruum, kus iga mõtet käsitletakse kui potentsiaalset uuendust või innovatiivset lahendust. Õppimisvõime hoidmine ja innovatiivsuse mitte pärssimine viivad uute lahenduste väljakujunemiseni.

Merike Rehepapp: „Maailm ei tervene, kui seda püüab parandada seesama katkine hing, kes selle on kujundanud. Kõigepealt tuleb inimene terveks saada, muuta tema hoiakut ja mõtteviisi.“ Üheks uudseks ja innovatiivseks lähenemiseks on muutunud koostöö disainõpe, mida rakendatakse üha rohkem ka üldhariduses. Disainmõtlemine ei ole pelgalt esemete loomine, nagu varasemalt on harjutud mõtlema, vaid laiema mõtteviisiga stiil, millega lähenetakse probleemide lahendamisele. Disainerilt oodatakse võimekust positiivseid nihkeid ja muutusi esile kutsuda ning neid juhtida.(Sirp, 2021). Ka mina näen ennast innovatiivsust propageeriva disainerina. Sarnaselt disainerile oodatakse ka andragoogilt uuenduslikke lähenemisi, väljakutsuvaid uurimistöid, akadeemilisi uuenduslikke muudatusi täiskasvanuõppes, jätkusuutlikku enesearendamist, loovat ja visualiseerivat õpiteekonda täiskasvanutele toetamaks riigi arengut ja sealsete elanike elukestvat õpet.

Comments
* The email will not be published on the website.