08 Jan
08Jan

Haridus on täiskasvanud õppija jaoks elus edasijõudmise vahend, seega on oluline, et õpitav oleks eluliselt seotud ja igapäevaelus rakendatav (Jarvis, 1998).  Iga koolitusgrupp on omanäoline, sest iga õppija, kes liitub grupiga,  on oma kogemuste pagasiga. Täiskasvanute töö- ja elukogemus on täiskasvanuhariduses oluline ressurss (Roosalu, 2010).  Ebameeldivad kogemused varasematest õpingutest võivad pärssida meie õpitava omandamise võimet ja motivatsiooni taset. Koolitaja ülesanne on luua ruum, kus õppijal tekib motivatsioon infot ja teadmisi juurde saada, soov uusi omandatud oskusi katsetada ja õnnestumisi, ebaõnnestumisi analüüsida.

Täiskasvanute koolitaja tööosade hulka kuuluvad nii õpperühma ja sihtgrupi õpivajaduste väljaselgitamine, õppekava koostamine, koolituse sisu ettevalmistamine kui ka õppematerjalide koostamine, valimine, kohandamine ja uuendamine. Koolitaja toetab õppijat õpieesmärkide seadmisel ja kogu õppeprotsessi vältel. Koolitaja on õpiruumi looja ja vajadusel kohandab keskkonda vastavalt õppija erivajadusest lähtuvalt. (Kutsekoda, s.a)

Täiskasvanuõppe toetamisel on oluline mõista täiskasvanu õpimotivatsiooni või õpingute alustamise takistusi ja pärssivaid mõjutajaid: ajapuudus, negatiivse kogemuse mõju, rahapuudus, enesekindluse puudus, kooli kaugus, lasteaedade puudus, päevaste õppimisvõimaluste puudumine, kvalifikatsioonita tööliste hariduse tähtsuse mõistmine, transpordi puudumine, vastumeelsus õhtuse väljamineku suhtes. (Jarvis, 1998). Koolitaja ülesanne on olla justkui multifunktsionaalne rollides kehastuja. Kehastumise juures on oluline mõistmine, mida on vaja muuta, kus on nõrgad kohad ja kuhu tuleks ressursse juurde suunata. Olulisel kohal on ka koolitaja enda paindlikkus muutusi vastu võtta ja nendega toime tulla.

Täiskasvanute koolitaja kompetentsinõuded (tase 7) ja minu oskuste vastavus: 

  • Õppeprotsessi ettevalmistamine – 1) Enne õppematerjalide koostamist selgitan välja ja tutvun sihtgrupi / õpirühma õpi- ja erivajadustega. 2) Lähtun õppematerjalide koostamisel sihtgrupi arenguvajadustest ning valdkonna arengust. Koostan väljundipõhised õppekavad, kavandades seejuures ka vajamineva ressursi analüüsi. 3) Lähtudes sihtgrupi vajadustest ja õppekavas fikseeritud õpiväljundist valmistan ette konkreetse koolituse sisu ja metoodika. Saadava tagasiside põhjal kohandan ja kaasajastan pidevalt koolituse sisu. Õppekavas ja õppemeetodites viin sisse muudatusi ka vastavalt õppekeskkonna võimalustest või eripäradest ning teema käsitlemise loogikast (formaalõpe, mitteformaalõpe, õuesõpe, digiõpe jne).
  • Professionaalne enesearendamine – enesereflektsioonist on saanud minu elu osa. Reflekteerin ja hindan enda tegevusi õpi-, grupi- ja isiksuse tasemel, kasutades reflektsioonist ilmnenud arenguvajadused endale õppekohtadeks. Aastate pikkuse koolituskogemuse ja pideva reflekteerimise tulemusel olen saavutanud teadvuse taseme, kus kõige valusamat (hinge minevamat) tagasisidet väärtustan kõige kõrgemalt. Selline teadvuse tase tekkis siis, kui mõistsin, et tagasiside, mis teeb haiget on tähelepanek, mida ma ise enda kriitilises alateadvuses küll märkasin, kuid ei tunnistanud. Haiget teeb siis, kui hoolimata minu poolsest probleemkoha vältimisest jõuab märkamine siiski minuni – valu on minu ajukonflikt tunnistamisel. Hoian enda füüsilist- ja vaimset tervist ning vajadusel kasutan vaimse ja emotsionaalse tasakaalu taastamiseks vajalikke abinõusid (eneseanalüüs, puhkepaus, kolleegidega reflektsioon, tugivõrgustiku abi). 
  • Täiskasvanute koolitaja kutset läbiv kompetents – võttes vastutuse läbiviidava koolituse osas tagan enda kompetentsi, et valdan antud koolitusel käsitletavat teemat/valdkonda/ainet, hoian ennast kursis valdkondlike uuendustega, parimate praktikatega, teaduspõhisusega, õigusaktidega. Jälgin koolituse kvaliteedi arendamisel koolitatavate tagasisidet, järgin konfidentsiaalsuse nõudeid, lähtun sihtgrupi vajadustest, kasutan ajakohaseid kommunikatsioonitehnoloogia võimalusi nii koolituste materjalide ettevalmistamisel kui ka koolituste läbiviimisel.

Olen täiesti nõus arusaamaga, et meie teadmised ja oskused on meie elukäigu jooksul nähtust ja kogetust õppimise viljad. Siinkohal on õppimise tõhustamiseks suureks abiks enesereflektsioonid – järjekindel ja mõtestatud enesereflektsioon aitab tõsta õpitu mõistmist ja õppimiskohtade teadvustamist. Usun, et minu kui koolitaja üheks väga tugevaks omaduseks on hea enesejuhtimise oskus. Mida paremini ja oskuslikumalt oskan enda jaoks kohandada ja mugavdada õpisituatsioone, töökohustuste täitmist, ajaplaneerimist, tähtsusjärjekordade loomist, seda paremini oskan seda tegema suunata ka õppijaid. Hindan kõrgelt üksteiselt õppimist ja juba toimivate mustrite kopeerimise katsetamist uutes situatsioonides.

Olen koolitaja ettevalmistusega ja koolitaja kogemusega spetsialist, kes toetab ja arvestab sihipäraselt õpisituatsioonis täiskasvanud inimese õppimist ja enesearengut. Arvestan koolituste ja nõustamiste läbiviimisel täiskasvanud õppija eripäradega ning grupiprotsessidega. Oman oskust läheneda õppekavade koostamisele loominguliselt, soodustades seeläbi täiskasvanule individuaalse lähenemise viise. Lähtuvalt sihtrühma vajadustest kohandan ja arendan keerukate õppematerjale ja õppesisude omandamise raskustaset. Oman organisatsioonide sisest täiskasvanute koolitamise kogemust 15.a.

Comments
* The email will not be published on the website.